Zeitungsberichte

Zofinger Tagblatt - Mai 2015

Wiggertaler - April 2015

Zofinger Tagblatt - Oktober 2014

Zofinger Tagblatt - April 2014

Zofinger Tagblatt - Januar 2014

 

Zofinger Tagblatt - Januar 2013